معرفی نامه‌های دانشجویی

به دانشجویان دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا ( نامز ) که تمایل به شرکت در سمینارها یا همایش های علمی را داشته باشند، معرفینامه های دانشجویی داده میشود.

دانشجویان ایرانی دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا با افتخار امسال در کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی WCPT  در کشور سنگاپور شرکتی فعال داشتند.