عضویت در مجامع جهانی

کلیه دانشجویان دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا در صورت تمایل میتوانند به دانشگاه اطلاع

داده و با پرداخت هزینه عضویت ….دانشگاهنامز آنها را در انجمن فیزیوتراپی امریکا

( آپتا ) بعنوان عضو خارجی آپتا ثبت نام مینماید .