فیزیوتراپی بیمارستان نفت اهواز

IMG_20160407_225126
بخش فیزیوتراپی بیمارستان بزرگ نفت اهوازشامل 23 کابین فیزیوتراپی با تجهیزات کامل ویژه خانم ها، 20 کابین فیزیوتراپی ویژه آقایان و مرکز توانبخشی قلب است که برای نوسازی و تجهیز آن افزون بر 7300 میلیون ریال هزینه شده است.