خدمات کارت دانشجویی

cart

برای تمامی دانشجویان دانشگاه ملی علوم پزشکی اسپانیا کارت دانشجویی از طرف دانشگاه صادر و به آدرس دانشجویان ارسال می شود.

دانشجویان دانشگاه نامز میتوانند در طول سفر های خارجی از تخفیفات کارت دانشجویی مانند تمام دانشجویان دنیا بهره مند شوند .