خدمات رفاهی

این خدمات شامل:

خدمات ارزی و تورهای دانشجویی میباشد که فقط در اختیار دانشجویان نامز قرار می گیرد.