اسامی نامزی های نفت

اسامی نامزی هایی که در شرکت نفت اهواز درس میخوانند:

 

IMG_20160407_225247

دکتر غلامرضا دقیقی

دکتر فریدون امیری

دکتر محمد مهدی قبیتی

دکتر حسین ثانی زاده

دکتر سید احمد محبی

دکتر مسعود بشیری

دکتر ایرج بکیار

دکتررضا اسکندری

دکتر منصور طبیبی

دکتر منصور ندافی

دکتر شیوا شهبازی

دکتر مسعود بشیری

دکتر غلامرضا طیبی

دکتر عبدالجیلی سیاحی

دکتر خسرو فروزانی

دکتر مسعود شیخی

دکتر محسن احمدی

دکتر رحیم حمیدی

دکتر ندا شیشه بری

 

1162016_31809